KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERI? SORUMLUSU: Webinar Türkiye (Lineer Fotoğraf Ltd.Şti) 

Adres: Konaklar Mahallesi Akçam Caddesi  No:13/A Beşiktaş / İstanbul

Webinar Türkiye (Lineer Fotoğraf Ltd.Şti)  olarak, du?zenledig?imiz dijital etkinliklerimizde doldurulan ziyaretc?i defteri, etkinlik katılım formu ile internet sitemizdeki formlar ic?erisinde yer alan ad/soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, go?rsel ve is?itsel verileriniz is?lenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır. 

1. Kis?isel Verileri Toplama Yo?ntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kis?isel verileriniz, S?irketimiz ve s?irketimiz adına veri is?leyen gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız gerc?ek ya da tu?zel kis?iler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak u?zere, internet sitesi, muhtelif so?zles?meler, mobil uygulamalar, elektronik posta, bas?vuru formları gibi arac?lar u?zerinden, s?irketimiz ile yapılan yazılı veya so?zlu? iletis?imler vb. kanallar aracılıg?ıyla toplanmakta olup, “bir so?zles?menin kurulması veya ifasıyla dog?rudan dog?ruya ilgili olması kaydıyla, so?zles?menin taraflarına ait kis?isel verilerin is?lenmesinin gerekli olması”, “kis?isel veri is?lemenin veri sorumlusunun hukuki yu?ku?mlu?lu?g?u?nu? yerine getirebilmesi ic?in zorunlu olması”, “I?lgili kis?inin temel hak ve o?zgu?rlu?klerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun mes?ru menfaatleri ic?in veri is?lenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak is?lenmektedir. Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kis?isel veri is?lemeye ilis?kin ac?ık rızanız sorulacaktır. Ac?ık rızanızın soruldug?u halleri “Ac?ık Rıza Metni”nde bulabilirsiniz. 

2. Kis?isel Verilerin I?s?lenme Amac?ları: 

Toplanan kis?isel verileriniz; hertu?rlu? etkinlik du?zen ve gu?venlig?ini sag?lamak, faaliyetlerimize ilis?kin her tu?rlu? talep ve s?ika?yet su?recinin yo?netilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yu?ru?tu?lmesi, I?letis?im faaliyetlerinin yu?ru?tu?lmesi, I Organizasyon ve etkinlik yo?netimi ve temini amac?ları ile is?lenebilecektir. 

3. Kis?isel Verilerin Aktarılması: 

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kis?isel verileriniz; KVKK tarafından o?ngo?ru?len temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kis?isel veri is?leme s?artları ve amac?ları da?hilinde ve yukarıda yer alan amac?larla, yurt ic?inde  webinar’a katılımınız için gerektiği kapsamla sınırlı olarak ve ayrıca; kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektig?i hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylas?ılabilecektir.

Veriler, gerekli idari ve teknik gu?venlik önlemleri ile hukuki o?nlemler alınarak burada bahsedilen amac?ların gerc?ekles?tirilmesi ic?in bilgi is?lem altyapılarında, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yu?ku?mlu?lu?klerin yerine getirilmesi amacıyla mevzuatta belirlenen saklama süreleri ile sınırlı olarak ars?ivlenebilir. 

4. Kis?isel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVK Kanunu’nun ilgi kis?inin haklarını du?zenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik ortamda ise gu?venli elektronik imza ile imzalanmıs? olarak yine yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik e-posta adresimize go?nderebilirsiniz.

“Webinar Türkiye (Lineer Fotoğraf Ltd.Şti)   - http://kurs4.shoulderclub.online etkinliği için Kis?isel Verilerin Korunması ve I?s?lenmesi Aydınlatma Metnini” okudum ve bilgilendirildim.

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AÇIK RIZA METNİ

 Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; Aydınlatma Metnini okuyup, anladığımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kişisel verilerimin webinar eğitiminin düzenlenmesive organizasyona kaydımın yapılması amacıyla, Webinar Türkiye (Lineer Fotoğraf Ltd.Şti) tarafından işlenmesine ve webinar hizmeti sağlayıcısına aktarılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine onay veriyorum.